Banner

Sadarbības partneru privātuma politika

Sadarbības partneru privātuma politika


Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Šī Privātuma Politika, attiecas uz Jums, ja esat SIA Lidl Latvija (“Lidl”) sadarbības partneris, likumiskais pārstāvis, darbinieks vai iespējams sadarbības partnera dalībnieks vai patiesā labuma guvējs.


Lidl izmanto personas datus tikai saskaņā ar saistošajām juridiskajām normām, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Mēs varam apstrādāt personas datus, noslēdzot vai turpinot līgumattiecības ar mūsu sadarbības partneriem. Izmantojamās informācijas veids lielā mērā būs atkarīgs no iesaistīto pakalpojumu veida, un var gadīties, ka dažas šīs politikas kategorijas netiks piemērotas visos gadījumos.

Lidl sadarbības laikā apkopos personas datus tieši no Jums (t.i., vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt.), Taču dažos gadījumos to var apkopot no citiem uzņēmumiem, finanšu pārvaldēm, iestādēm, kredītbirojiem, maksātnespējas reģistriem, valsts aģentūrām vai citām pusēm. Apkopotie personas dati var tikt iegūti arī izmantojot trauksmes cēlšanas kanālus.


Sadarbības nolūkos Lidl var apstrādāt minētos datus:

 • Identitātes dati (piem., vārds, uzvārds un cita kontaktinformācija, personas kods, dzimšanas datums un vieta, pilsonība)
 • Leģitimācijas un autentifikācijas dati (piem., izraksti no Komercreģistra)
 • Uzņēmuma dati, kā arī pozīcija, amats un nodaļa uzņēmumā,
 • Dati saistībā ar mūsu darījumu attiecībām (piem., maksājumu dati, dati par pasūtījumiem),
 • Dati par uzņēmējsabiedrības struktūrām un īpašumtiesībām, fotouzņēmumi un videoieraksti (piem., preču piegādes gadījumā),
 • Protokola dati, lietotājvārds un identifikators, lietotāja ID,
 • Atbilstībai svarīgus datus (piem., informācija par rekomendācijām, informācija par maksātnespēju, negatīvi pārskati, informācija par kriminālizmeklēšanu saistībā ar pakalpojuma priekšmetu),
 • kā arī citi minētajām kategorijām līdzīgi dati.


Ja Jūs ar mums noslēdzat līgumu, izmantojot elektronisko parakstu, mēs apstrādājam Jūsu datus, kam ir saistība ar to (it īpaši e-pasta adresi, IP adresi, laika apzīmējumu, kad esat apstrādājis attiecīgo līguma dokumentu). Turklāt pastāv iespēja dažus līgumus parakstīt ar tā dēvēto kvalificēto elektronisko parakstu. Šādā gadījumā mēs papildus minētajiem datiem apstrādājam arī Jūsu paraksta sertifikāta datus. Šie dati ir pieejami visām personām, kas iesaistītas līguma izdošanā un parakstīšanā.

Datu Apstrāde notiek šādu iemeslu dēļ:


 • Līgumā noteikto pienākumu izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Ja Jūs kā fiziska persona pati esat Lidl sadarbības partneris, tad Jūsu datu apstrādes mērķi parasti izriet no pirms līguma noslēgšanas pārrunām,kuru laikā tiek atrunātas darījumu attiecības, un no to pienākumu izpildes, kas ir noslēgtas līgumā.


 • Juridiski noteikta pienākuma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

Turklāt atsevišķā gadījumā personas datu apstrāde darījumu partneru kontekstā var būt nepieciešama, lai izpildītu tiesiskas prasības. Konkrēti datu apstrādes mērķi tad izriet no attiecīgajām tiesiskajām prasībām. Šādas juridiskās saistības ir, piem., uzglabāšanas un identificēšanas pienākumu izpilde, piem., saistībā ar prasībām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, fiskālās kontroles un paziņošanas pienākumi un datu apstrāde saistībā ar iestāžu pieprasījumiem vai atbilstības pārbaudēm kopā ar attiecīgi nozīmīgajiem pienākumu likumiem (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums).


 • Leģitīmu interešu izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

Ja esat darbinieks, likumiskais pārstāvis (piem., uzņēmuma valdes loceklis vai pilnvarots pārstāvis), dalībnieks vai patiesā labuma guvējs kādam no mūsu darījumu partneriem, mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu iepriekš minētos datus darījumu partneru attiecību kontekstā, lai izpildītu mūsu leģitīmās intereses.

Leģitīmās intereses it īpaši ir piemērotu darījumu partneru izvēle, sociālo auditu realizācija, lai pārbaudītu sociālo standartu ievērošanu, aptauju veikšana par uzņēmumu novērtēšanu, kontaktpersonu kontaktinformācijas apstrāde, darba rezultātu iedalīšana atsevišķiem darījumu partneriem, darījumu incidentu reģistrēšana, apspriešanās ar kontaktpersonām, kas nav tieši darījumu partneri vai par tādiem nekļūst, kā arī apstrāde saistībā ar digitalizācijas procesu.

Citas leģitīmas intereses ir ielūgšana uz pasākumiem, juridisku prasību realizēšana un izvairīšanās no juridiska kaitējuma (piem., maksātnespējas), leģitimācijas pārbaudes (piem., naudas sagādātājiem un inkasentiem), aizsargāšanās no bīstamībām un atbildības prasījumiem un izvairīšanās no juridiskiem riskiem un ekonomiska kaitējuma, potenciāli kaitniecisku e-pasta vēstuļu atpazīšana un apstrāde, pieejas vai piekļuves kontrolēšana, iespējamu atbilstības pārkāpumu atklāšana ar iekšējām atbilstības pārbaudēm (piem., konkurences tiesību pārkāpjošas rīcības dokumentācija), noziedzīgu nodarījumu novēršana, tādu zaudējumu regulēšana, kas izriet no darījumu attiecībām, efektīva un ātra līguma parakstīšana digitāli, atbilstoša parakstīšanas procedūras protokolēšana pierādīšanas nolūkā, kā arī kvalificētā elektroniskā paraksta derīguma pārbaude un citi iekšēji administratīvie mērķi (piem., lietotāju un līgumu pārvaldība, projekta vadīšana un norēķināšanās par to, procesu un norises optimizācija, apstrāde biļešu sistēmā un IT portālos).


 • Pamatojoties uz piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)


Papildus Jūsu personas datu apstrādes pamatā var būt brīvprātīga piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Mūsu uzņēmumā piekļuvi Jūsu atļautajiem datiem saņem tikai tās nodaļas un darbinieki, kam tie nepieciešami, lai izpildītu līgumiskos vai tiesiskos pienākumus vai lai izpildītu leģitīmās intereses, vai kam Jūs esat to atļāvis atsevišķajā piekrišanas deklarācijā.


Saistībā ar līgumattiecībām, lai izpildītu tiesiskos pienākumus un lai ievērotu leģitīmās intereses, arī datu apstrādātājs, iestādes vai pakalpojumu sniedzēji var piekļūt Jūsu datiem.


Datu aizsardzības prasību ievērošana tiek nodrošināta ar līgumu. Lai izpildītu līgumā noteiktos pienākumus, datus var arī nosūtīt Schwarz grupas ietvaros.


Ja Jūs ar visu Lidl vai Schwarz grupu esat noslēdzis pamatlīgumu kā leģitīms pakalpojumu saņēmējs, tad attiecīgajām Lidl vai Schwarz grupas (Schwarz Beschaffung GmbH) sagādes un iepirkuma nodaļām ir piekļuve saziņai svarīgiem darījumu partneru datiem un Schwarz sabiedrību valsts atbilstības nodaļām attiecīgi ir piekļuve darījumu partneru atbilstības pārbaudes datiem. Pamatojums tad attiecīgi ir VDAR 26. pants saistībā ar kopēju atbildību. Ārpus mūsu uzņēmuma grupas datus par to tālāk nodod tikai tad, ja mums ir juridisks pienākums to darīt (piem., oficiāla izmeklēšana).

Personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams iepriekš minēto mērķu izpildei. Konkrētāks glabāšanas laiks var atšķirties atkarībā no iesaistītā biznesa partnera un Lidl līgumattiecību prasībām. Lidl glabās personas datus saskaņā ar likumu un ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams. Svarīgi šeit it īpaši ir Likumā par Grāmatvedību esošie tiesiskie uzglabāšanas pienākumi, kas paredz uzglabāšanu līdz desmit gadiem.

Saistībā ar mūsu darījumu attiecībām, Jums jāsniedz tie personas dati, kas nepieciešami darījumu attiecību uzsākšanai, realizācijai un izbeigšanai un ar to saistīto pienākumu izpildei, kuru iegūšana ir mūsu tiesiskais pienākums vai ko esam tiesīgi iegūt, pamatojoties uz leģitīmām interesēm. Bez šiem datiem mēs lielākoties nebūsim spējīgi ar Jums noslēgt darījumu attiecības.

Ja personas dati tiek nosūtīti saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), tad šī nosūtīšana tiek veikta tikai gadījumos, kad Eiropas Komisija attiecībā uz trešo valsti ir apstiprinājusi pietiekamu datu aizsardzības līmeni, ar saņēmēju ir noslēgta vienošanās par pietiekamu datu aizsardzības līmeni (piem., ar ES standarta līguma punktiem), vai mēs esam saņēmuši Jūsu atļauju veikt šādu darbību, vai tas ir mūsu tiesiskais pienākums spēkā esošu tiesību aktu dēļ.

Par personas datu apstrādi atbildīgā pārziņa vārds un kontaktinformācija un uzņēmuma datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija


Datu pārzinis ir uzņēmums, ar kuru Jūs mēģināt nodibināt vai uzturēt biznesa attiecības.

Kad dati tiek apstrādāti kopā ar kopīgu datu pārzini, nepieciešamo informāciju sniedz atbildīgā iestāde, ar kuru Jūs mēģināt nodibināt vai uzturēt biznesa attiecības. Norādītais uzņēmums ir atbildīgs arī par VDAR saistību izpildi.


Ja Jums kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi un izmantošanu, lūdzu sazinieties ar

Datu aizsardzības speciālistu rakstot uz SIA Lidl Latvija, Dzelzavas iela 131, Rīga, LV-1021

vai elektroniski rakstot uz: datuaizsardziba@lidl.lv