Skrāpē Plus noteikumi


1. Kuponu kampaņas mērķis


Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Vācija (turpmāk saukts “Lidl” vai “Lidl Stiftung”) īsteno kuponu kampaņu ar nosaukumu “Skrāpē Plus” kurā var piedalīties tikai reģistrēti Lidl Plus lietotāji, izmantojot Lidl Plus mobilo lietotni (“Lietotne”).


2. Dalībnieki


Kampaņā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem:


  • Ir reģistrējusies kā Lidl Plus lietotājs (Lietotni iespējams lejuplādēt “App Store”, “Google Play Store” vai “Huawei App Gallery”).
  • Ir 18 gadus veca.
  • Ir piekritusi noteikumiem saskaņā ar 3. punktu (piekrišana Skrāpē Plus spēlei).


3. Dalība


Lidl Plus kampaņa tiek īstenota nenoteiktu laika periodu. Lidl saglabā tiesības jebkurā laikā pārtraukt un/vai atkārtoti uzsākt Skrāpē Plus kampaņu.


Lai saņemtu Skrāpē Plus kartīti, jums jāveic pirkums kādā no Lidl Latvija veikaliem, noskenējot veikalā pie kases digitālo Lidl Plus karti un un veicot samaksu par pirkumu.


Skrāpē Plus kartīti iespējams saņemt pēc nākamā pirkuma, kas ir veikts ne ātrāk kā 1 dienu pēc pēdējā pirkuma.


Atverot Skrāpē Plus kartīti, parādās digitāls skrāpēšanas panelis un paziņojums, ka noskrāpējot attiecīgo lauciņu, uzskatāms, ka dalībnieks ir piekritis šiem noteikumiem. (saite uz noteikumiem pieejama zemāk).


Noskrāpējot Skrāpē Plus kartīti, jūs saņemat kuponu, kas tiek saglabāts Lietotnes sadaļā “Kuponi”. Lai izmantotu kuponu, tas pirms pirkuma ir jāaktivizē un, veicot pirkumu, pie kases jānoskenē digitālā Lidl Plus karte.


Informācija par kupona vērtību dalībniekam tiek sniegta nekavējoties.


4. Kuponi


Īstenojot Skrāpē Plus kampaņu, iknedēļā Lidl izvēlās no 3 līdz 4 pastāvīgu piedāvājumu (piedāvājumā iekļauto preču skaits ikvienā Lidl Latvija veikalā ir ierobežots). kuponu ar attiecīgo piedāvājumu.


Piemērs:


Dalībnieks 1 pēc pirmā pirkuma -> saņem kuponu A


Dalībnieks 2 pēc pirmā pirkuma -> saņem kuponu A


Dalībnieks 1 pēc otrā pirkuma -> saņem kuponu B


Dalībnieks 2 pēc otrā pirkuma -> saņem kuponu B.


Ja dalībnieks saņems vairāk par 3 līdz 4 kuponiem vienas nedēļas laikā, tad tie atkārtojas no jaunas secības.


Kupons tiek attēlots Lietotnes kuponu sadaļā un (ar nosacījumu, ka tas vēl ir spēkā esošs) var tikt izmantots, 4 dienu laikā pēc nokasīšanas brīža veicot nākamo pirkumu. Visiem kuponiem tiek noteikti šādi izmantošanas kritēriji:


  • Kuponu var izmantot tikai reģistrēts Lidl Plus dalībnieks Lidl Latvija veikalos.
  • Kuponu var izmantot, sākot no nākamā pirkuma, to nav iespējams piemērot jau veiktam pirkumam.
  • Kupons jāaktivizē un jāizmanto pirms tā derīguma termiņa beigām.
  • Kuponu nav iespējams nodot trešajām personām.
  • Ja kupona vērtība (maksimālā balva) ir lielāka par izdarīto pirkumu, tad starpība (atlikusī vērtība) tiek zaudēta. Tādēļ ieteicams veikt pirkumu, kura vērtība ir vismaz vienāda ar kupona vērtību.
  • Kuponu nav iespējams apmainīt pret naudu vai citu produktu.
  • Papīra formāta kuponi izsniegti netiek un kuponu nav iespējams izdrukāt.


5. Atbildība


Ikviens Skrāpē Plus kampaņas dalībnieks saprot un atzīst, ka Lidl nav un nevar būt atbildīgs par jebkādām kļūdām, zaudējumiem vai neprecizitātēm, kas varētu rasties informācijas nosūtīšanas procesā, ja tās radušās nenotikušas pārraides vai jebkādas citas kļūm es vai nenotikušas darbības rezultātā, ko izraisījušas problēmas telekomunikācijā, datu plūsmā, interneta savienojumā, vai pārslodze, vai jebkāds cits ar Lidl nesaistāms iemesls.


Neatkarīgi no tiesiskā regulējuma, Lidl ir atbildīgs par zaudējumiem gadījumos, kad tas ir rīkojies ar nodomu, apzināti vai ar rupju nolaidību (neuzmanību) (vainā balstīta atbildība). Vieglas nolaidības (neuzmanības) gadījumā Lidl uzņemas atbildību saskaņā ar likumā noteiktiem zemākiem atbildības standartiem (piemēram, par pienācīgu rūpību un kārtību iekšējās lietās) tikai par a) zaudējumiem, ko radījuši draudi dzīvībai, ķermenim vai veselībai, b) zaudējumiem, ko radījis būtisko līguma saistību pārkāpums (saistības, kas ir pamatā pienācīgai un atbilstošai līguma izpildei, un uz kuru izpildi paļaujas otra līgumslēdzēja puse, kurai ir tiesības uz to paļauties); pēdējā gadījumā atbildība tiek ierobežota ar kompensāciju par parasti šādi radītiem paredzamiem zaudējumiem. Iepriekšminētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz tādu pienākumu neizpildi, kuru izdarījusi persona vai kas izdarīta par labu tādai personai, kuras atbildība tiek attiecināta uz Lidl saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tie netiek piemēroti gadījumos, kad defekts tiek krāpnieciski slēpts vai tiek piemērota preču kvalitātes garantija, kā arī par prasījumiem, kas izteikti saskaņā ar Vācijas Atbildības par produktiem likumu (Produkthaftungsgesetz).


6. Izņēmumi


Lidl saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izslēgt no dalības noteikumus pārkāpušos dalībniekus un liegt viņiem turpmāku piedalīšanos. Tiek izslēgti visi dalībnieki, kuri dalībai izmanto aizliegtus paņēmienus (piemēram, uzlaušanas rīkus, vīrusus, trojānus, utt.). Skrāpē Plus kampaņā nav atļauts piedalīties spēlētāju grupām, automatizētajiem pakalpojumiem un profesionālajiem pakalpojumiem.


7. Pirmstermiņa izbeigšana


Lidl saglabā tiesības bez iepriekšēja paziņojuma izbeigt Skrāpē Plus kampaņu ārpus uzņēmuma ietekmes radušos apstākļu dēļ. Lidl var nākties pieņemt šādu lēmumu:


tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, vīrusi sistēmā, manipulācijas, datortehnikas vai programmatūras darbības kļūmes, utt.) vai

ja juridisku iemeslu dēļ nav bijis iespējams nodrošināt Skrāpē Plus darbību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Ja izbeigšanu izraisījusi dalībnieka nelikumīga vai vainojama rīcība, Lidl ir tiesības pieprasīt no šī dalībnieka kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem.


8. Informācija par datu aizsardzību


Ar Skrāpē Plus saistīto personas datu apstrāde notiek tikai Lidl Plus. Lidl Plus darbību nodrošina Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Vācija, kurš apstrādā Lidl Plus nepieciešamos datus kā atbildīgs uzņēmums.


Saistībā ar Skrāpē Plus Lidl Stiftung izmanto šādus personas datus: jūsu Lidl Plus lojālā klienta ID, jūsu čeka vērtību un jums piešķirto kuponu pārskatu (ja attiecināms), lai nodrošinātu Skrāpē Plus kartītes funkciju Lidl Plus ietvaros, lai piesaistītu Skrāpē Plus kartītes jūsu klienta kontam un atainotu to Lietotnē, kā arī lai piešķirtu jums balvu. Apstrāde notiek pamatojoties uz tiesisko regulējumu, kas ļauj Lidl Stiftung apstrādāt personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams pakalpojuma izmantošanai vai līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts).


Jūsu personas datu saņēmēji var būt organizācijas, ar kurām Lidl Stiftung ir noslēdzis līgumus par personas datu apstrādi, piemēram, nodrošinot IT pakalpojumus, tehnisko atbalstu, uzglabāšanu, utt.


Personas dati tiek nosūtīti saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) tikai tad, ja trešajai valstij Eiropas Savienības Komisija ir piešķīrusi pamatotu aizsardzības līmeni. Ja Eiropas Komisija nav noteikusi trešajai valstij atbilstošu aizsardzības līmeni, mēs nodrošinām, ka atbilstošais datu aizsardzības līmenis tiek sasniegts ar citiem līdzekļiem, piemēram, saistošiem korporatīvajiem noteikumiem, līguma standartklauzulām, sertifikācijas mehānismiem vai atzītiem ētikas kodeksiem.


Saskaņā ar attiecīgo normatīvo regulējumu jums ir tiesības uz piekļuvi un datu pārnesamību attiecībā uz jūsu datiem. Jums ir tiesības pieprasīt neprecīzu datu labošanu, dzēšanu, kā arī datu apstrādes vai nodošanas ierobežošanu. Tāpat arī jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai uzraudzības iestādei. Lūdzam sazināties, izmantojot datuaizsardziba@lidlplus.lv


Vispārīgā kārtībā mēs uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi jūs piedalāties Lidl Plus pakalpojumā.


Papildus informācija par uzglabāšanas periodiem un datu apstrādi ir pieejama Lidl Plus Datu aizsardzības politikā: https://www.lidl.lv/lv/lidl-plus/juridiska-informacija/lidl-plus-privatuma-politika.


9. Nodokļi


Skrāpē Plus kampaņas kuponiem tiek piemēroti spēkā esošie tiesību akti nodokļu jomā.


10. Nobeiguma noteikumi


Eiropas Komisija nodrošina Tiešsaistes strīdu risināšanas portālu, kas pieejams Strīdu izšķiršana tiešsaistē | Eiropas Komisija (europa.eu). Tomēr mums nav pienākuma un mēs nevēlamies iesaistīties strīdu risināšanas procesos patērētāju šķīrējtiesā.


11. Piemērojamie tiesību akti


Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti attiecas uz patērētājiem tiktāl, ciktāl tas viņiem neliedz aizsardzību saskaņā ar patērētāja mītnes valsts nacionālajiem tiesību aktiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 6.panta 2.punktā paredzētajam.


Lidl Stiftung & Co. KG, 2023. gada 13. martā