Banner

Rīcības kodekss darījumu partneriem

Rīcības kodekss darījumu partneriem


PREAMBULA


Schwarz grupa, sadarbojoties ar darījumu partneriem, kā arī visos piegādes ķēdes posmos, lielu vērtību piešķir ilgtspējībai gan sociālajā, gan vides jomā. Rīcības kodekss darījumu partneriem apraksta pamatprincipus sadarbībai ar darījumu partneriem šajā ilgtspējības kontekstā.


Tajā iekļautie principi atspoguļo minimālos standartus mūsu darījumu attiecībām. Tā pamatā ir turpmāk minētās starptautiskās vadlīnijas un principi:


  • Vispārējā cilvēktiesību deklarācija;
  • ANO Globālais līgums (UNGC);
  • ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām;
  • ANO Konvencija par bērna tiesībām;
  • ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;
  • ESAO vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem;
  • Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandarti;
  • Parīzes klimata nolīgums.


Ir jāievēro nacionālie un citi regulējošie likumi un priekšraksti, kas ir spēkā valstīs, kurās tiek veikta uzņēmējdarbība, kā arī šajā Rīcības kodeksā iekļautie principi. No visiem spēkā esošajiem regulējumiem aizsardzības nodrošināšanai noteicošais ir atbilstošākais regulējums.


Tāpat minēto standartu īstenošana un uzturēšana ir jānodrošina ar attiecīgu uzņēmuma iekšējo procesu.


Kukuļdošana, kukuļņemšana un cita veida korupcija ir aizliegta. Turklāt darījumu partneris ievēro visus savai jomai piemērojamos profesionālos standartus.


Lasīšanas atvieglošanas labad tekstā tiek izmantota gramatiskā vīriešu dzimte. Tas nekādā veidā nav saistīts ar citu dzimumu diskrimināciju.

1.1. Diskriminācijas aizliegums


Darījumu partneris nepiekopj nekāda veida diskrimināciju. It īpaši neviens netiek diskriminēts vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, grūtniecības, invaliditātes, tautības, etniskās izcelsmes, ādas krāsas, reliģijas vai pasaules uzskata, politiskās pārliecības, sociālo apstākļu vai ģimenes stāvokļa dēļ. Diskriminācija pastāv tad, ja kāda persona iepriekš minēto iezīmju dēļ bez objektīva attaisnojuma tiek nostādīta zemākā pozīcijā.

Sieviešu un vīriešu iespēju līdzvērtība tiek nodrošināta visos izglītības aspektos, kā arī personiskajā un profesionālajā izaugsmē.


1.2. Taisnīga attieksme


Darījumu partneris principiāli neizmanto piespiedu darbu vai ieslodzījuma darbu.

Tas gādā par to, lai darbavietā neveidotos rupja vai necilvēcīga apiešanās pret darbiniekiem. Tas it īpaši iekļauj seksuālu uzmākšanos darbiniekiem, darbinieku fizisku sodīšanu, psihisku vai fizisku ietekmēšanu un mutvārdu lamāšanu. Darbiniekiem nedrīkst arī draudēt ar šādu rīcību.


1.3. Alga un darba laiks


Darījumu partneris ievēro visus piemērojamos normatīvos aktus, priekšrakstus un nozares standartus par algām un darba laikiem. Algām un citām piemaksām ir jāatbilst vismaz normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam un standartiem, kas piemērojami vietējai ražošanas nozarei. Tām jābūt skaidri noteiktām un tās ir regulāri jāizmaksā pilnā apmērā. Mērķis ir maksāt tādas algas un citas piemaksas, kas sedz dzīves dārdzību, ciktāl normatīvajos aktos noteiktā minimālā alga konkrētā mērķa sasniegšanai nav pietiekama. Jebkādi ieturējumi no darba algas vai citiām piemaksām veicami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Darījumu partneris maksā normatīvajos aktos noteiktos sociālos pabalstus kā arī veic maksājumus, kas darbiniekiem pienākas atbilstoši normatīvajiem aktiem (piem., apdrošināšanas maksājumi, piemaksa par virsstundu darbu, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums).


Turklāt darbinieki ir regulāri un saprotamā formā jāinformē par atalgojuma sastāvu. No darba tiesiskajām attiecībām izrietošie pienākumi ir jānosaka rakstveida darba līgumā, kas ir jāizsniedz darbiniekiem. Darījumu partneris principiāli neveic ieturējumu par daba aprīkojumu.


Darbinieki nestrādā ilgāk par normatīvajos aktos atļauto darba laiku. Tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas. Turklāt darbiniekiem nedrīkst pieprasīt regulāri strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā un kopā ar virsstundām vairāk nekā 60 stundas nedēļā. Šis virsstundu darbs, atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāatalgo atsevišķi vai jāizlīdzina ar brīvā laika piešķiršanu. Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz vismaz vienu brīvu dienu pēc sešām darba dienām pēc kārtas.


1.4. Apvienošanās brīvība


Darījumu partneris nodrošina tiesības uz apvienošanās brīvību. Darbiniekiem ir tiesības pulcēties atbilstīgi piemērojamajiem likumiem, kā arī dibināt arodbiedrības un darbinieku pārstāvības un tajās arī iestāties. Turklāt darbiniekiem ir tiesības organizēt pārrunas kolektīvā, lai atrisinātu jautājumus par darba vietu un algu.

Šo tiesību īstenošanu nekādā gadījumā nedrīkst sodīt ar represijām.


1.5. Drošība un veselība


Darījumu partneris gādā par drošo darba vidi. Darba vietām un darba iekārtām jāatbilst piemērojamajiem likumiem un priekšrakstiem. Jebkāda veida pamata cilvēktiesību pārkāpšana darba vietā un uzņēmuma struktūrvienībās ir aizliegta. Turklāt it īpaši ir jāievēro ugunsdrošības un neatliekamās palīdzības prasības.

It īpaši pusaudžus (jauniešus) nedrīkst pakļaut bīstamiem, nedrošiem vai veselībai kaitīgiem apstākļiem, kas apdraud veselību un attīstību. Darbinieki ir regulāri jāapmāca par veselību un drošību darba vietā. Darba vietās tāpat ir jāgādā par pietiekamu tīrību. Ja darījumu partneris darbiniekiem nodrošina mītnes vietas, arī uz tām attiecas tās pašas prasības.

No uzņēmuma vadības līmeņa ir jāieceļ darba veselības un drošības speciālists, kas atbild par veselības un drošības standartu ieviešanu un ievērošanu darba vietā.


1.6. Disciplinārās sankcijas


Disciplinārās sankcijas jāveic nacionālo tiesību, kā arī starptautiski atzītu cilvēktiesību ietvaros. Jāatsakās no jebkādām neadekvātām disciplinārajām sankcijām, it īpaši no algas, sociālo maksājumu vai dokumentu (piem., apliecību) ieturēšanas un no aizlieguma pamest darba vietu.

Tāpat darījumu partneris respektē savu darbinieku uzteikuma tiesības.


1.7. Bērnu darbs un nepilngadīgu personu aizsardzība


Darījumu partneris neizmanto bērnu darbu un ievēro priekšrakstus nepilngadīgu personu aizsardzībai. Minimālais nodarbinātības vecums nedrīkst būt zemāks par vecumu, no kura beidzas likumā noteiktais obligātais skolas apmeklējums. Darbinieki nekādā gadījumā nedrīkst būt jaunāki par 15 gadiem (vai 14 gadiem, ciktāl nacionālās tiesības atbilstīgi SDO 138. Konvencijai to atļauj).


Jāievēro nacionālie regulējumi, kā arī starptautiskie standarti nepilngadīgu personu aizsardzībai. Turklāt pusaudži (jaunieši) nedrīkst strādāt nakts darbu.

2.1. Vides aizsardzības likumi


Darījumu partneris ievēro attiecīgi piemērojamos spēkā esošos tiesību un normatīvos aktus vides aizsardzības jomā.

Darījuma partnera uzņēmums izpilda tiesību aktu prasības par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par vidi piesārņojošo vielu izmešu kontroli un ūdens aizsardzību. Darījumu partneris ievēro visus priekšrakstus par bīstamajām vielām. It īpaši tas attiecas uz bīstamo vielu uzglabāšanu un rīcību ar tām, kā arī to utilizāciju. Darbinieki ir instruēti rīcībai ar bīstamiem materiāliem un vielām.


2.2. Resursi un vides noslogojums


Cik vien iespējams, ir jāizvairās no vides piesārņošanas vai vismaz tā jāsamazina. Vides un klimata aizsardzība, kā arī bioloģiskās daudzveidības sekmēšana ir nepārtraukts uzdevums, ko var izpildīt tikai tad, ja pastāvīgi tiek uzlabots aizsardzības līmenis, nepārtraukti samazinot resursu patēriņu un atkritumu apjomu. Šajā nolūkā darījumu partneris iegulda adekvātus pūliņus savu iespēju robežās.

3.1. Apakšuzņēmējs


Apakšuzņēmējiem, ko darījumu partneris izmanto pakalpojumu sniegšanai, ir jāievēro šim Rīcības kodeksam atbilstoši standarti. Darījumu partnerim ir tie jāinformē par šā Rīcības kodeksa saturu un jāpieprasa šeit minēto prasību un standartu ievērošana.


3.2. Ziņošana par pārkāpumiem un līdzdarbošanās pienākums


Ja darījumu partnerim kļūst zināmas norādes par ievērojamu šā Rīcības kodeksa pārkāpumu, tam par to ir nekavējoties jāziņo. Darījumu partnera pienākums ir pēc pieprasījuma rakstveidā sniegt informāciju par pārkāpumiem. Sniedzot informāciju, detalizēti jāapraksta pārkāpums, iesaistītās personas, kā arī pārkāpuma sekas – gan tās, kas jau ir iestājušās, gan tās, kas ir iespējamas (piem., iestāžu īstenotas sankcijas). Darījumu partneris līdzdarbojas pārkāpuma noskaidrošanas pasākumos. Ziņošana tiek veikta, saglabājot darījuma partnera leģitīmās intereses, kā arī ievērojot darbinieku tiesības, it īpaši attiecībā uz datu aizsardzību un komercnoslēpumu aizsardzību. Tas pats attiecas arī uz darījuma partnera apakšuzņēmēju pārkāpumiem.


Tāpat ir jāierīko uzņēmuma iekšējā ziņošanas kārtība par šo standartu pārkāpumiem; pret darbiniekiem, kas ziņo, nedrīkst vērst disciplinārās sankcijas un viņus diskriminēt,


3.3. Auditi


Darījuma partneris ļauj pārbaudīt Rīcības kodeksa ievērošanu. Šajā nolūkā tas pēc pieprasījuma rakstveidā sniedz informāciju un ļauj veikt sava uzņēmuma apskati tā atrašanās vietā. Darījumu partneris attiecīgās pārbaudes mērķa sasniegšanai ļauj ielūkoties attiecīgajā dokumentācijā. Pārbaudes veikšanu drīkst uzdot trešajām personām (piem., auditoriem).


Pēc pieprasījuma darījumu partneris nokārto, ka tā apakšuzņēmēji, ko tas izmanto pakalpojumu sniegšanā, piešķir attiecīgas pārbaudes tiesības.


3.4. Izbeigšana


Ja darījumu partneris pārkāpj šajā Rīcības kodeksā noteiktos pienākumus, tam var tikt noteikts samērīgs termiņš, lai pārkāpumu novērstu, vai, ciktāl tas pārkāpuma būtības dēļ nav iespējams, tam var tikt izteikts brīdinājums. Ja darījumu partneris pārkāpumu nenovērš noteiktajā termiņā vai atkārtoti izdara pārkāpumus, var tikt īstenots līgumattiecību ārkārtējs beztermiņa uzteikums. Atkārtotu vai smagu pārkāpumu gadījumā var īstenot līgumattiecību beztermiņa uzteikumu, nenosakot termiņu un neizsakot brīdinājumu. Tas neskar tālejošākas tiesības, it īpaši iespējamās pretenzijas uz zaudējumu kompensāciju.