“Kupons Plus” kampaņas noteikumi

1. Noteikumi


“Kupons Plus” kampaņas ("Kampaņa") noteikumi ("Noteikumi") nosaka Kampaņas norises kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek noteikti Kampaņas uzvarētāji un “Kupons Plus” kuponu izpirkšanas noteikumi.


Noteikumi ir publicēti tīmekļa vietnē "Kupons Plus" Noteikumi un Lidl Plus lietotnē, atverot tos "Kupons Plus" kampaņas sadaļā.


Lidl Latvija SIA patur tiesības jebkurā laikā grozīt un papildināt šos Noteikumus. Grozījumi vai izmaiņas Noteikumos stājas spēkā no to publicēšanas dienas. Piedaloties Kampaņā, ir spēkā tā Noteikumu versija, kas ir spēkā “Kupons Plus” kupona saņemšanas brīdī.


2. Kampaņas organizators


Kampaņu organizē Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Vācija ("Lidl").


3. Kampaņas dalībnieki


Par Kampaņas dalībniekiem tiek uzskatīti Lidl klienti, kuri atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem un kuri Kampaņas laikā ir lejupielādējuši Lidl Plus lietotni savā mobilajā ierīcē un ar Lidl Plus lietotni ir iegādājušies preces jebkurā Lidl veikalā, kas Kampaņas laikā atrodas Latvijas Republikas teritorijā, skenējot digitālo Lidl Plus lojalitātes karti pie kases.


Kampaņā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  • Ir reģistrējusies kā Lidl Plus lietotājs (Lietotni iespējams lejuplādēt “App Store”, “Google Play Store” vai “Huawei App Gallery”).
  • Ir 18 gadus veca.
  • Ir piekritusi noteikumiem saskaņā ar 5. punktu (piekrišana “Kupons Plus” kampaņai).
  • Kampaņā var piedalīties arī Lidl darbinieki.

4. Kampaņas periods


Kampaņas norises laiks ir katra mēneša pirmais datums līdz katra mēneša pēdējais datums, katru mēnesi nosakot jaunus iepirkšanās mērķus ("Mēneša iepirkšanās mērķi"), un to var mainīt ar Lidl vienpusēju lēmumu.


5. Dalība kampaņā


Kampaņa tiek organizēta lietotnē Lidl Plus.


Pēc katra pirkuma Lidl veikalā Kampaņas dalībnieki, pie kases noskenējot Lidl Plus karti, uzkrāj pirkuma iztērēto naudas summu, lai sasniegtu savus mēneša iepirkšanās mērķus un tādējādi iegūtu “Kupons Plus” kuponus. Maksimālais “Kupons Plus” kuponu skaits, kas tiek iegūts, izpildot Mēneša iepirkšanās mērķus, ir 4 (četri) kuponi.


Iepirkšanās laikā iztērētās summās netiek ieskaitīti alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu, tabakas izstrādājumu, mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un dāvanu karšu summa.


Kampaņas dalībniekam lietotnes Lidl Plus lietotāja konta sadaļā "Kuponi" vienlaikus var būt vairāki derīgi “Kupons Plus” kuponi.


Kampaņas dalībnieks “Kupons Plus” iegūtos kuponus var izmantot to Derīguma termiņa laikā. Iegūtos “Kupons Plus” kuponus var pārbaudīt tikai Lidl Plus lietotnē. Beidzoties “Kupons Plus” kupona Derīguma termiņam, neizmantotais Kupons Plus kupons tiks automātiski noņemts no Kampaņas dalībnieka Lidl Plus lietotāja konta. “Kupons Plus” kupona piedāvājumu vairs nevarēs izmantot.


6. "Kupons Plus" kuponi


Kampaņas laikā, izpildot savus ikmēneša iepirkšanās mērķus, spēles dalībnieki var iegūt šādus “Kupons Plus” kuponus:

  • kuponi ar īpašas cenas piedāvājumu atsevišķai Lidl sortimenta precei;
  • kuponi ar ar fiksēto euro summu atlaidi nākamajam Dalībnieka pirkumam;
  • kuponi ar procentuālo atlaidi nākamajam Kampaņas Dalībnieka pirkumam.
  • kuponi ar procentuālo atlaidi atsevišķiem Lidl sortimenta produktiem vai produktu grupām.

"Lidl" patur tiesības katra mēneša sākumā mainīt jaunos Mēneša iepirkšanās mērķus, t. i., iepirkumiem iztērējamo naudas summu, Mēneša mērķus, kā arī iegūstamos “Kupons Plus” kuponus.


Iegūtie “Kupons Plus” kuponi ir redzami Kampaņas dalībniekam kuponu veidā, kas saglabāti Lidl Plus lietotnes sadaļā "Kuponi".


"Kupons Plus" kuponi fiziski netiek izsniegti Kampaņas dalībniekiem. Kampaņas dalībniekam arī nav atļauts dalīties ar tiem ar citām personām.


“Kupons Plus” kuponus, kurus iegūst Kampaņas dalībnieki, pēc Kampaņas dalībnieku pieprasījuma nedrīkst apmainīt pret citu Kuponu Plus kuponu. Iegūto “Kupons Plus” kuponu vērtība arī nav atmaksājama skaidrā naudā Kampaņas dalībniekiem.


7. Ikmēneša iepirkšanās mērķu noteikšana


Pēc katra pirkuma Lidl veikalā Kampaņas dalībnieki, pie kases uzrādot Lidl Plus karti, uzkrāj pirkuma iztērēto naudas summu, lai sasniegtu Mēneša iepirkšanās mērķus un tādējādi iegūtu “Kupons Plus” kuponus:


Mērķis Nr. 1, mēnesī iztērējot noteiktu iepirkšanās summu euro, tiek iegūts “Kupons Plus” kupons;


2. mērķis - pēc tam, kad mēnesī iztērēta noteikta pirkuma summa euro, tiek iegūts “Kupons Plus” kupons;


3. mērķis - pēc tam, kad mēnesī iztērēta noteikta pirkuma summa euro, tiek iegūts “Kupons Plus” kupons;


4. mērķis - pēc tam, kad mēnesī iztērēta noteikta pirkuma summa euro, tiek iegūts “Kupons Plus” kupons.


Mēneša iepirkšanās mērķus un iegūstamos “Kupons Plus” kuponus Dalībnieks var apskatīt savā Lidl Plus lietotāja kontā, Kampaņas panelī.


Kampaņas dalībnieks savā Lidl Plus lietotāja kontā Kampaņas panelī var redzēt, kāda summa ir iztērēta pirkumiem. Iepirkumos iztērētās summas tiek sarēķinātās kopā. Iepriekšējā mēnesī iztērētās summas netiek pārnestas uz nākamo (jauno) mēnesi.


Kampaņas dalībnieka iegūtie ‘’Kupons Plus” kuponi tiek automātiski saglabāti Lidl Plus lietotāja konta sadaļā "Kuponi".


Par iegūtajiem “Kupons Plus” kuponiem Kampaņas dalībnieks tiek informēts arī ar paziņojumu Lidl lietotāja lietotnē. Par iegūtajiem “Kupons Plus” kuponiem Kampaņas dalībnieki netiek informēti pa e-pastu vai mobilo tālruni.


8. “Kupons Plus” kuponu izmantošana


“Kupons Plus” kuponu, kuru Dalībnieks ir ieguvis, derīguma termiņš ir 7 (septiņas) dienas no to saņemšanas brīža- (“Derīguma termiņš”), kuru laikā tie ir jāizmanto. Derīguma termiņa laikā "Kupons Plus" kuponu Dalībnieks var izmantot, iepērkoties jebkurā Lidl veikalā, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.


"Kupons Plus” kupona Derīguma termiņu, pieejamību un nosacījumus Dalībnieks var pārbaudīt sava Lidl Plus lietotāja lietotnes lietotāja konta sadaļā "Kuponi" (atverot attiecīgo "Kupons Plus" kuponu).


Viena pirkuma laikā Dalībnieks var izmantot vairākus “Kupons Plus” kuponus, kuru Derīguma termiņš nav beidzies.


Gadījumos, kad Kampaņas dalībnieks izmanto fiksētas vērtības “Kupons Plus” kuponu, lai samaksātu par preci(-ēm), un “Kupons Plus” kupona vērtība ir lielāka nekā pirkuma summa, starpība starp preces(-u) vērtību un “Kupons Plus” kupona vērtību Kampaņas dalībniekam netiek atmaksāta.


“Kupons Plus” kupona atlaides neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, dāvanu kartēm, drukātām precēm, taru. Par šīm precēm nevar norēķināties arī ar fiksētas vērtības “Kupons Plus” kuponiem.


Pēc "Kupons Plus" kupona saņemšanas brīža Kampaņas dalībnieks var to izmantot nākamajā iepirkšanās reizē.


9. Atbildība


Lidl nav un nevar būt atbildīgs par jebkādām kļūdām, zaudējumiem un/vai neprecizitātēm, kas var rasties informācijas nosūtīšanas procesā, izmantojot "Lidl Plus" lietotni, tostarp par to, ka nav saņemts "Kupons Plus" kupons, ko izraisījušas problēmas telekomunikācijā, datu plūsmā, interneta savienojumā, vai pārslodze, vai jebkāds cits ar Lidl nesaistāms iemesls.


Dalībnieks ir atbildīgs par savu rīcību, izmantojot Lidl Plus lietotni, un par savlaicīgu iegūto “Kupons Plus” kuponu izmantošanu. "Lidl" nav atbildīgs par to, ka Kampaņas dalībnieks nav izmantojis iegūto “Kupons Plus” kuponu noteiktajā termiņā.


"Lidl" ir atbrīvots no jebkādas atbildības arī gadījumos, kad “Kupons Plus” Kampaņas dalībnieks piedalās Kampaņā, faktiski neiepazīstoties ar Noteikumiem un/vai "Lidl Plus" lietotnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.


10. Izslēgšana no “Kupons Plus” kampaņas


Lidl saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izslēgt no dalības noteikumus pārkāpušos dalībniekus un liegt viņiem turpmāku piedalīšanos. Tiek izslēgti visi dalībnieki, kuri dalībai izmanto aizliegtus paņēmienus (piemēram, uzlaušanas rīkus, vīrusus, trojānus, utt.) un/vai ja tiek konstatēs, ka Dalībnieks neatbilst Noteikumu un nosacījumu 3. punktā izklāstītajiem dalības nosacījumiem Kampaņā, tostarp Kampaņas dalībnieku vecuma prasībām.


Kampaņā nav atļauts piedalīties spēlētāju grupām, automatizētajiem pakalpojumiem un profesionālajiem pakalpojumiem.


11. Informācija par datu aizsardzību


Lidl Stiftung izmantos personas datus saistībā ar “Kupons Plus” kampaņu, lai nodrošinātu “Kuponu Plus” kampaņas funkciju “Lidl Plus” lietotnes ietvaros, lai piešķirtu "Kupons Plus" kampaņu un iegūtos kuponus jūsu klienta kontam un parādītu tos “Lidl Plus” lietotnē.


12. Nodokļi


“Kupons Plus” kampaņas kuponiem tiek piemēroti spēkā esošie tiesību akti nodokļu jomā.


13. Nobeiguma noteikumi


Eiropas Komisija nodrošina Tiešsaistes strīdu risināšanas portālu, kas pieejams Strīdu izšķiršana tiešsaistē | Eiropas Komisija (europa.eu). Tomēr mums nav pienākuma un mēs nevēlamies iesaistīties strīdu risināšanas procesos patērētāju šķīrējtiesā.


14. Piemērojamie tiesību akti


Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti attiecas uz patērētājiem tiktāl, ciktāl tas viņiem neliedz aizsardzību saskaņā ar patērētāja mītnes valsts nacionālajiem tiesību aktiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 6.panta 2.punktā paredzētajam.