Konkursa “Pantiņu paslēpes” noteikumi

 1. “Pantiņu paslēpes” konkursu (turpmāk tekstā - Konkurss) organizē SIA „Lidl Latvija” reģistrācijas nr.: 40203023760, juridiskā adrese: Rīga, Dzelzavas iela 131, Riga, LV-1021, Latvija (turpmāk - Konkursa organizētājs).
 2. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
 3. Konkursa norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 13 gadu vecumu.
 4. Konkursa norises sākuma datums ir 2022. gada 19. novembris. Konkursa norises beigu datums ir 2022. gada 19. decembris. Dalības pieteikšana Konkursā ir no 2022. gada 21. novembra plkst. 00:00 līdz 2022. gada 18. decembrim plkst. 23:59.
 5. Lai piedalītos Konkursā, Konkursa dalībniekam tiešsaistes akciju bukletā jāatrod 9 vārdi, kas veido dzejoļa rindu un jāreģistrē sava dalība mājaslapā https://www.lidl.lv/lv/pantinu-paslepes.
 6. Katru sestdienu no 19.11.līdz 010.12. mājas lapā https://www.lidl.lv/lv/informacija-pircejiem/akciju-bukleti tiks ievietots jauns buklets ar jaunu noslēptu pantiņa rindiņu.
 7. Lai piedalītos izlozē par laimesta saņemšanu, dalībniekam pēc dzejoļa rindas atrašanas jāapmeklē mājaslapa https://www.lidl.lv/pantinu-paslepes, kur būs jāaizpilda anketa, lai veiksmīgas izlozes gadījumā SIA “Lidl Latvija” varētu sazināties ar laimesta ieguvēju un nogādāt laimestu. Organizētājs sazināsies un lūgs norādīt arī faktisko adresi, jo dāvana tiks piegādāta ar SIA “Velokurjers” starpniecību. Dati tiek izmantoti tikai un vienīgi balvas izsūtīšanai. 4 nedēļu laikā pēc Konkursa beigām dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
 8. Norādot e-pastu, dalībnieks varēs piekrist jaunumu saņemšanai, bet tas nav obligāts nosacījums, lai piedalītos izlozē.
 9. Piesakoties jaunumu saņemšanai dalībnieks dubulto savu iespēju laimēt balvu.  
 10. Kad anketa aizpildīta, lidl.lv parādās paziņojums par veiksmīgu anketas aizpildi un/vai pierakstīšanos jaunumu saņemšanai.
 11. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.
 12. Konkursa norises laikā Konkursa organizētājs veic noteiktu datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu Konkursa laimētāju, kā arī veiktu balvu izlozi. Dati tiks uzglabāti atbilstoši Privātuma politikai un Konkursa noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek apstrādāti personas dati Konkursa organizēšanai. Ar Privātuma politiku var iepazīties šeit.
 13. Iesniedzot informāciju par sevi, Konkursa dalībnieks ir informēts un neiebilst, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “Pantiņu paslēpes”  Konkursa ietvaros. 
 14. Piesakot dalību Konkursā, apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.
 15. Konkursa dalībnieks apliecina, ka mājaslapā www.lidl.lv norādītā informācija ir patiesa. Konkursa dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai vai kļūdainai izsūtīšanai.
 16. Konkursā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes un katrā tiks izlozēti 3 dāvanu grozi ar Lidl pārtikas un nepārtikas precēm vērtībā līdz 50 EUR.
 17. Izloze notiks četras pirmdienas pēc kārtas - 28.11., 05.12., 12.12. un 19.12. - par iepriekšējās nedēļas bukletā paslēpto pantiņu.
 18. Informācija (vārds un uzvārds) par konkursa uzvarētāju pēc izlozes veikšanas tiek publicēta konkursa organizatora mājaslapā: https://www.lidl.lv/pantinu-paslepes.
 19. Konkursa organizētājs neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, saņemot vai lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai to nodošana trešajām personām nav atļauta.
 20. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 21. Konkursa organizētāji nenes atbildību par jebkādiem pārkāpumiem, kas ir radušies, ja Konkursa dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 22. Konkursa organizētājs neatbild par tehniskām problēmām (piemēram, interneta traucējumi, bojājumi), kuras radušās tehniskajās ierīcēs, no kurām tiek veikta dalība Konkursā.
 23. Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimesta saņemšanu var vērsties pie Konkursa organizatora SIA “Lidl Latvija”, zvanot pa tālruni +371 8000 5888 darba dienās no plkst. 08.00 – 18.00.
 24. Konkursa organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.
 25. Visos citos gadījumos, kurus neregulē šie noteikumi, ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.
 26. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža organizatora mājaslapā: https://www.lidl.lv/lv/pantinu-paslepes/dalibas-noteikumi